చరిత్ర అంతటా, బలం, బలం మరియు శక్తిని సూచించడానికి అనేక విభిన్న చిహ్నాలు ఉపయోగించబడ్డాయి. జంతువులను రాష్ట్రానికి లేదా శక్తికి చిహ్నాలుగా ఉపయోగించుకునే సుదీర్ఘ సంప్రదాయం ఉంది, కానీ అది అక్కడితో ముగియదు. మేము అత్యంత జనాదరణ పొందిన మరియు ప్రసిద్ధమైన వాటిని పరిశీలిస్తాము శక్తి చిహ్నాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులలో ఉపయోగిస్తారు.

వేల సంవత్సరాలుగా భూమిపై నడుస్తూ, మానవులమైన మనం ఖచ్చితంగా చాలా అనుభవించాము. మేము పట్టుదలతో ఉన్నాము మరియు ఈ రోజు వరకు అలాగే కొనసాగిస్తున్నాము. అయితే కథ ఎలా చెప్పబడింది? మన పూర్వీకులు మన బలాన్ని ఎలా చిత్రించారు? అని ఆశ్చర్యపోయిన వారి కోసం, ఇక్కడ ఉంది బలం యొక్క చిహ్నాలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్కృతులలో వాటి ప్రభావాలు.

మీరు సమీక్షిస్తున్నారు: బలం మరియు అధికారం యొక్క చిహ్నాలు

శాస్త్రవేత్త

అలిమ్ అనేది సెల్టిక్ చిహ్నం, ఇది A అక్షరం నుండి తీసుకోబడింది...

లేదో

శక్తి, బలం లేదా పాండిత్యానికి చైనీస్ చిహ్నం...

ఉరుజ్

ఉరుజ్ ఒక చిహ్నం, లేదా స్కాండినేవియన్ నుండి రూన్...